Pla de mandat de la Diputació de Barcelona 2024-2027

A través d’aquesta plataforma electrònica de visualització volem posar a l'abast de la ciutadania tota la informació vinculada al nostre “Pla d'actuació del mandat 2024-2027: Innovació pública per la sostenibilitat, l’equitat territorial i la cohesió social”. Des d'aquí podreu consultar quins són els nostres objectius estratègics, que s’han definit a partir d’una versió localitzada de l’Agenda 2030 per a un Desenvolupament Sostenible i d’una “Agenda urbana i rural” provincial, i de quina manera aquests objectius es despleguen a través de l’acció de les àrees de la Diputació de Barcelona i, en definitiva, dels seus projectes transformadors i dels subprogrames pressupostaris que gestionen.
En aquesta plataforma, a més, també podreu trobar informació vinculada amb la implementació i el grau d’execució del Pla, a partir de la informació de seguiment de l’acció de govern que es recollirà i actualitzarà amb una periodicitat anual.
En aquest sentit, la plataforma vol ser una eina útil, tant per conèixer el grau d’execució del PAM i facilitar el retiment de comptes, com per impulsar la millora i l’adaptació contínues de l’acció de la Diputació a les necessitats i expectatives dels ens locals de la demarcació.

Darrera actualització: 22 juliol de 2024

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un conjunt d'objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb què s'enfronta el nostre món. Aquí pots veure com el Pla connecta amb els ODS.

Sdgs Title2

Sdgs Description2

3,2%
Coordinar l'acció sobre el territori a partir l'encaix de les xarxes d'espais naturals, agraris, urbans i les seves infrestructures
22,9%
Estructurar i articular una xarxa de ciutats i pobles vertebradora del territori
6,4%
Adoptar les mesures i els instruments necessaris per combatre la vulnerabilitat al canvi climàtic i reforçar la resiliència
3,2%
Incorporar la circularitat en la gestió dels recursos
1,9%
Promoure infraestructures de capil·laritat multimodal i uns sistemes de transport de proximitat basats en la descarbonització
20,4%
Reduir les desigualtats i promoure la cohesió entre persones i territoris
12,1%
Impuls del desenvolupament econòmic local
0,6%
Disseny de polítiques d'habitatge innovadores i inclusives
4,5%
Fomentar la transició digital als territoris
24,8%
Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i cocreadores de valor públic